INNOVEREN OPTIMALISEREN project|18 september 2020

Jeu de boules-bond werkt hard aan cultuurverandering

Top image

‘Van 'Zij' naar 'Wij''. Dat is de korte, maar krachtige titel waarmee de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) haar ambities voor de komende jaren samenvat. Via het traject ‘Slagvaardig Organiseren van Sport’ wil de bond haar organen meer bij de ontwikkeling van het bondsbeleid betrekken. Volgens beleidsmedewerker Bart Achterhof zijn er al de nodige veranderingen in gang gezet.

De veranderingen binnen de Nederlandse Jeu de Boules Bond zijn een aantal jaar geleden geïnitieerd. In 2013 lanceerde de bond het project ‘De Toekomst van de NJBB’, dat onder andere leidde tot een meer centrale aansturing van de organisatie. De NJBB ging van zestien afdelingen met een eigen begroting en verantwoordingsstructuur naar een organisatie met acht districten, die in de uitvoering het verlengstuk zijn van het bondsbureau. Ook kwam er meer continuïteit in de besluitvorming. Bondsraadleden werden eerst afgevaardigd door verenigingen, waardoor de bezetting bij elke vergadering anders kon zijn. Nu worden ze gekozen voor een periode van drie jaar en voeren ze besluiten uit zonder last of ruggespraak.

Meer draagvlak

Het in 2019 gestarte programma ‘Van 'Zij' naar 'Wij'' is een vervolg op ‘De Toekomst van de NJBB’. In dit SOS-traject ligt de nadruk op het verder betrekken van de diverse bondsgeledingen bij het beleid. Bart Achterhof: “We willen een cultuurverandering tot stand brengen, een gevoel van ‘ons’ creëren en zorgen dat de NJBB ‘onze’ bond wordt. Zodra de ontwikkeling van het beleid meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt, zal er meer draagvlak volgen voor het werk en de besluiten van het landelijke bondsbestuur en bondsbureau. Daar slaat de titel ‘Van 'Zij' naar 'Wij'' op.”

"Wij hebben toen een stapje terug gezet om eerst onze ambities te formuleren."

Een voorbeeld van de wijze waarop het bondsbureau andere geledingen van de NJBB bij het beleid wil betrekken, komt volgens Achterhof naar voren in de totstandkoming van een nieuw beleidsdocument over internationale wedstrijdsport. “Dit document hebben wij vorig jaar opgesteld en in november 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan de bondsraad. Uit de reacties van de bondsraadleden bleek dat er een te omvangrijk stuk lag en dat men de gevolgen ervan daardoor onvoldoende kon overzien. Op advies van The Brown Paper Company hebben wij toen een stapje terug gezet om eerst onze ambities te formuleren. Daartoe hebben we meerdere gesprekken gevoerd met de Bondsraad, om te achterhalen wat de bondsraadsleden belangrijk vinden. Zo is de raad betrokken bij de totstandkoming van het document, in plaats van dat we het stuk in zijn geheel bij de leden hebben neergelegd.”

De verwachting van Achterhof is nu dat de verschillende ambities in november worden bepaald. Daarna wordt nagedacht over hoe de NJBB haar doelen kan omzetten in beleid en welke randvoorwaarden nodig zijn om de ambities te realiseren. 

Cultuuromslag

Het nieuwe beleid op het vlak van internationale wedstrijdsport zal ook op sportief gebied een cultuuromslag in gang zetten. De afvaardiging van wedstrijdspelers naar EK’s en WK’s was de afgelopen decennia een ondoorzichtig proces dat niet structureel de gewenste resultaten opleverde. Achterhof: “Wij willen meer eenheid en duidelijkheid creëren in de kwalificatie-voorwaarden. Het moet duidelijk zijn welke spelers om welke redenen worden uitgezonden. Door voor gelijke kansen te zorgen, komt er ook meer draagvlak voor deze afvaardiging.”

De NJBB heeft geen concrete criteria vastgesteld, op basis waarvan het ‘wij-gevoel’ als gerealiseerd kan worden beschouwd. Cultuurverandering is volgens Achterhof een ongrijpbaar proces dat moeilijk in meetbare resultaten valt vast te stellen. Wel is hem door positieve reacties al duidelijk geworden dat bondsraadsleden de inspanningen en werkwijze rondom de beleidsontwikkeling voor internationale wedstrijdsport waarderen. 

"Het EK is een goed evenement om leden te werven en te laten zien hoe mooi de petanquesport is."

Naast ondersteuning in het beleidsontwikkelingstraject voor de internationale wedstrijdsport helpt The Brown Paper Company het bondsbureau en bondsbestuur bij het maken van realistische voorstellen voor het jaarplan 2021. De landelijke organisatie is volgens Achterhof erg ambitieus en heeft de neiging (te) veel projecten in het jaarplan op te nemen. Door middel van de aangeleerde werkwijze is ingeschat hoeveel tijd de verschillende projecten zullen kosten en bepaald welke projecten wel of niet in het jaarplan 2021 worden opgenomen.

Mooie kans

Een van de projecten waar de NJBB volgend jaar veel tijd aan gaat besteden is het EK Petanque dat in 2022 plaatsvindt op de Parade in Den Bosch. Achterhof ziet in het kampioenschap een mooie kans om de petanquesport in Nederland te laten groeien. “Het EK is een goed evenement om leden te werven en te laten zien hoe mooi de petanquesport is. Nederland is aan het vergrijzen en petanque is een sport die tot op latere leeftijd te spelen is. Het is ons echter nog niet gelukt om dat te vertalen in ledengroei. Het EK kan potentiële spelers helpen de weg naar onze verenigingen te vinden.” 

De NJBB richt zich echter niet alleen op de oudere speler. Achterhof: “Wij willen ook jongeren bereiken en de wedstrijdsport laten groeien. Oud-voetballers, -hockeyers, of –rugbyers die deze sporten niet meer kunnen beoefenen, kunnen wij een plek bieden. Petanque is een sport die ze nog lang kunnen blijven spelen. Bovendien is petanque een technische en tactische uitdaging en een sport die op hoog niveau gespeeld wordt. Het EK zal dat laten zien.”

Eerst de basis

Voor sportbestuurders die een verandertraject in gang willen zetten, heeft Achterhof een aantal algemene lessen. “Het is belangrijk om gesprekken te voeren met stakeholders en deze te horen. Maar het is minstens zo belangrijk om daarbij duidelijk te maken wat je van elkaar kunt verwachten. Ook is het belangrijk om niet te snelle stappen te zetten. Bij ons traject gingen we aanvankelijk erg snel over naar de uitwerking en de details. Maar als je als bond eerst zorgt voor overeenstemming over de basis – Wat zijn onze ambities? Waar willen we heen? – dan komt de rest echt goed.”

Voor meer informatie, kijk op de website van de Nederlandse Jeu de Boules Bond.

Contactpersoon
Bart Achterhof
Beleidsmedewerker
Nederlandse Jeu de Boules Bond

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*